Tags

,

Thời gian làm bài: 60 phút
LỚP 5A LẦN 1
(Sinh viên được sử dụng văn bản pháp luật khi làm bài)

Câu 1: Cho một ví dụ và phân tích về trường hợp văn bản QPPL được ban hành mà vi phạm quy tắc hiệu lực.

Câu 2: Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?
1. Thủ tướng CP có quyền đình chỉ, bãi bỏ văn bản QPPL của HĐND cấp tỉnh trái PL.
2. Chủ tịch UBND các cấp không có quyền ban hành văn bản QPPL.
3. Trách nhiệm thẩm định tất cả dự thảo pháp lệnh thuộc về HĐ dân tộc.

Câu 3: Tại huyện A có xảy ra tình huống HĐND huyện ban hành văn bản QPPL trái PL. Hãy nêu quy trình xử lý và soạn thảo văn bản xử lý của cấp có thẩm quyền đối với văn bản QPPL của huyện A.


ĐỀ THI MÔN: XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thời gian làm bài: 60 phút
LỚP 5A LẦN 2
(Sinh viên được sử dụng văn bản pháp luật khi làm bài)

Câu 1: Anh(chị) hãy trình bày Quy trình soạn thảo quyết định của UBND tỉnh A về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh A.

Câu 2: Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?
1. Quyết định, chỉ thị của UBND cấp xã ban hành chỉ cần có sự phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật do UBND & HĐND huyện ban hành.
2. Ủy ban pháp luật của QH có quyền thành lập Ban soạn thảo DA luật trong trường hợp CP trình DA luật liên quan đến nhiều lĩnh vực.
3. Nghị quyết của QH không phải bao giờ cũng được thông quakhi có quá nữa tổng số ĐBQH biểu quyết tán thành.

Câu 3: Hãy lựa chọn phương án đúng:
3.1 Trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ tư pháp thực hiện việc tự kiểm tra văn bản do Bộ trưởng bộ Tư pháp ban hành thuộc về:
a. Văn phòng chính phủ
b. Cục trưởng cục kiểm tra văn bản
c. Thứ trưởng Bộ tư pháp
d. Văn phòng Bộ tư pháp
3.2 Cơ quan có quyền lập dự kiến chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh là:
a. Quốc hội
b. Ủy ban thường vụ quốc hội
c. Bộ tư pháp
d. Chính phủ

Câu 4: Ngày 10.12.2004 HĐND huyện B đã ban hành nghị quyết về việc nhập ngũ của thanh niên địa phương. Văn bản này xác định độ tuổi nhập ngũ tối thiểu của thanh niên địa phương là 19 tuổi. Anh (chị) hãy xác định chủ thể có thẩm quyền đề nghị xử lý văn bản trên và giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền soạn thảo văn bản bãi bỏ Nghị quyết nêu trên.