Tags

, , ,

“GLOBALISED ERA” LAW SCHOLARSHIP

2011-2012

INVITATION FOR APPLICATION

 

Applications are invited from final year law students from Ho Chi Minh University of Law for the “Globalised Era” law scholarship.  Details of this programme are attached to this invitation.

 

Each application includes a short cover letter, a one page CV, copies of academic transcripts for the past academic years (notarisation not required) and an essay (maximum 700 words) on the topic of “What do you consider the three most important law subjects in law school?“.

 

Application must be submitted in English, except for academic transcripts, via email to khanh.dinh@ldvlawyers.com or ha.luu@ldvlawyers.com by midnight, 20 September 2011.

 

Applicants shall be shortlisted for interviews, which shall take place during the first two weeks of October 2011 and successful applications shall be announced shortly thereafter.

 

Further enquiries should be directed to: Mr. Luu Hoang Ha, LDV Lawyers, at ha.luu@ldvlawyers.com or 0822402005.

 

 


CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG “SINH VIÊN HỘI NHẬP”

2011-2012

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ

 

Chúng tôi xin mời các sinh viên năm cuối trường Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh nộp đơn xin học bổng “Sinh viên Hội nhập”.  Chi tiết về học bổng này được đính kèm theo đây.

 

Đơn xin học bổng gồm một lá thư ngắn, một bản CV một trang, bản sao bảng điểm cho các năm học trước (không cần công chứng) và một bài luận (tối đa 700 từ) về chủ đề “Theo bạn, ba môn học quan trọng nhất trong trường luật là gì?“.

 

Tất cả các tài liệu phải bằng tiếng Anh, ngoại trừ bảng điểm.  Đơn xin học bổng xin gửi bằng email về cho địa chỉ  khanh.dinh@ldvlawyers.com hoặc ha.luu@ldvlawyers.com trước 12 giờ đêm, ngày 20 tháng 10 năm 2011.

 

Một số ứng viên sẽ được lựa chọn để phỏng vấn sẽ được thực hiện trong hai tuần đầu tháng 10 năm 2011 và các ứng viên được nhận học bổng sẽ được thông báo ngay sau đó.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ với Mr. Lưu Hoàng Hà, LDV Lawyers, ha.luu@ldvlawyers.com hoặc 0822402005.