Tags

,

( down vê xem và phản hồi lại ngay)–>>>>>CLIK VÀO ĐÂY (1)

VÀ ĐÂY —-> DE TAI MOI TRUONG DA SUA NGAY 25 THANG 9

Những bạn nào chưa có nhóm hay chưa nộp danh sách nhóm và đề tài thì mau chóng nộp lại cho trang.

Hạn chót là ngày thứ  2  26/09/2011.

Các bạn có thể gửi qua địa chỉ email: Thuongmai33b@yahoo.com

Trứơc khi gửi xem danh sách các nhóm và đề tài để tránh tình trạng 3 nhóm cùng làm 1 đề tài.

Việc các bạn không cập nhật thông tin về bài tiểu luận, không có nhóm là do ý thức học tập của các bạn. Lớp trưởng không có nghĩa vụ phải đi thông báo cho từng người. Các bạn ảnh hưởng quyền lợi thì tự chịu trách nhiệm nhé! ^

[ NHÓM CỦA NHƯ CHỌN LẠI ĐỀ TÀI 31]