Tags

,

A- Tài liệu
1. Văn bản pháp luật
 Các Hiệp định tương trợ tư pháp giữa nước CHXHCN Việt Nam với các nước như: Liêng Bang Nga, Lào, Cuba, Mông Cổ, Triều Tiên, Balan
 Bộ luật dân sự VN 2005
 Nghị định 138/CP hướng dẫn thi hành các quy định trong phần thứ 7 BLDSVN
2. Tài liệu tham khảo
2.1 Tài liệu tham khảo có định hướng
 Giáo trình tư pháp quốc tế – Trường Đại Học Luật Hà Nội – NXB Tư Pháp
 Tư pháp quốc tế Việt Nam – TS.Đỗ Văn Đại – PGS.TS Mai Hồng Quỳ – NXB Đại học quốc gia TP.HCM
 Tư pháp quốc tế phần 2 – Ths.Nguyễn Ngọc Lâm
 Tư pháp quốc tế – Th.s Lê Thị Nam Giang – NXB Đại học quốc gia TP.HCM
 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quan hệ nhân thân và tài sản trong Tư pháp quốc tế – Kỷ yếu hội thảo- Nhà pháp luật Việt Pháp 2005.
 Tư pháp quốc tế – Jean Derruppe, Nhà pháp luật Việt Pháp, Hà Nội, 2004
 TS. Đỗ Văn Đại , “Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo pháp luật trong Tư pháp quốc tế” – Tạp chí khoa học pháp lý – số 17 năm 2003
2.2 Tài liệu tham khảo khác
 International Private Law
 Bình luận khoa học Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005
 Luật thừa kế Việt Nam-TS.Đỗ Văn Đại
 Hướng dẫn học tập môn tư pháp quốc tế – Th.s Lê Thị Nam Giang
 Tưởng Bằng Lượng, “Một số vấn đề trong thực tiễn giải quyết tranh chấp thừa kế tại Tòa án nhân dân trong thời gian qua” – Tạp chí khoa học pháp lý- số 10 năm 2001
 Nguyễn Hồng Bắc, “Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài trong một số Điều ước quốc tế Việt Nam kí kết với nước ngoài” –Tạp chí Luật học tháng 12 năm 1998
 Nguyễn Công Khanh, “Phương hướng xây dựng chế định thừa kế có yếu tố nước ngoài trong phần thứ 7 BLDS” – Tạp chí Dân chủ và pháp luật-số 10 năm 2002
 Lê Minh Hùng, “Những quy định mới của các quy định về thừa kế trong BLDS 2005” – Tạp chí khoa học pháp lý-số 31 năm 2005
 Luật nhà ở năm 2005
 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000
 Luật đất đai năm 2003
 Nghị định 181/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật đất đai
 Nghị định số 90/NĐ-CP của Chính phủ ngày 6/9/2006 hướng dẫn thi hành Luật nhà ở
 Luật đầu tư năm 2005
http://www.luatvietnam.com.vn
http://www.gov.vn
http://www.Westlaw.com
http://www.vietnamese-law-consultancy.com
Đề cương chi tiết
THỪA KẾ TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ
1. Khái niệm quan hệ thừa kế trong tư pháp quốc tế
Điều 758 BLDS 2005
2. Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế tại Việt Nam
2.1 Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo các Hiệp Định tương trợ tư pháp
2.1.1 Thừa kế theo pháp luật
Thứ nhất, xung đột pháp luật về thừa kế theo pháp luật: các Hiệp định tương trợ tư pháp chia 2 trường hợp:
Đối với động sản
Đối với bất động sản
Thứ hai, xung đột pháp luật về định danh tài sản: nguyên tắc luật nơi có tài sản
2.1.2 Thừa kế theo di chúc
Về năng lực hành vi lập, sửa đổi, hủy bỏ di chúc
Về hình thức của di chúc
Note: thẩm quyền giải quyết đối với các vụ việc thừa kế
2.2 Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo pháp luật Việt Nam
2.2.1 Nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế
2.2.2 Thừa kế theo pháp luật
Điều 767 BLDS 2005
2.2.3 Thừa kế theo di chúc
Về năng lực lập, thay đổi, hủy bỏ di chúc: Khoản 1 Điều 768 BLDS 2005
Về hình thức di chúc: Khoản 2 Điều 768 BLDS 2005
3. Vấn đề di sản không người thừa kế trong Tư pháp quốc tế
Theo các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và các nước
 Nếu di sản là động sản
 Nếu di sản là bất động sản
Theo PLVN : Điều 767 Bộ luật dân sự Việt Nam 2005