Mai Trúc share cho lớp để thảo luận có cái mà học! khỏi bị cô la! mà ngược lại cô khen cả lớp!hí hí
đây
Down bằng cách clik vào tên file:
Hợp đồng tín dụng