thông báo chính thứ từ cô Hoài phương (khoa ds)
học phần 2 TTDS thi Luật sửa đổi bổ sung nha các bạn.
không giải thích gì thêm