Tags

, , , , , ,

Kỹ thuật xây dựng và ban hành
văn bản quản lý hành chính nhà nước
(giáo trình cử nhân hành chính)

Hà Nội – 2001

Chịu trách nhiệm xuất bản:
TS. Nguyễn Ngọc Hiến
Biên tập:
PGS. TSKH. Nguyễn Văn Thâm
Chủ biên:
TS. Lưu Kiếm Thanh
Biên soạn:
PGS. TSKH. Nguyễn Văn Thâm
TS. Lưu Kiếm Thanh
Link down: http://www.mediafire.com/?2bj3lrayz23bqjj

Giáo trình 2:
Học viện Hành chính Quốc gia
Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính

KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH
VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

(Chương trình đào tạo cử nhân hành chính)

GV: ThS. TẠ THỊ THANH TÂM
Link:http://www.mediafire.com/?g4rmts1i37d711d

GIÁO TRÌNH 3:
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
KHOA VĂN BẢN VÀ CÔNG NGHỆ HÀNH CHÍNH

KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH
VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

(Chương trình đào tạo cử nhân hành chính)

GV: ThS. TẠ THỊ THANH TÂM

http://www.mediafire.com/?5994ot78d1lob0m