File này làm thử thôi nhé

Xem tại đây

http://hcmls.org/forums/f8/ky-yeu-lop-tm33b-phan-1-a-16211.html#post95847

hoặc http://www.fileden.com/files/2012/1/24/3254026/KY%20YEU%20LOP%20LUAT%20TM33B.swf

hoặc kỷ yếu lớp thương mại 33b (phần 1) (Làm thử lấy ý kiến bà con)