TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

DÀNH CHO CÁC LỚP CHÍNH QUY K32
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
ĐỀ THI KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU, THỜI GIAN LÀM BÀI 120 PHÚT
KHÔNG KỂ THỜI GIAN CHÉP ĐỀ

Câu 1: Anh chị hãy trình bày sự hiểu biết của mình về tín dụng ngân hàng và sự phát triển ngân hàng ở nước ta? (5 điểm)

Câu 2: Trình bày, phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về một số nguyên tắc cơ bản để xây dựng và họat động của Mặt trận dân tộc thống nhất. (5 điểm)

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN TRIẾT VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
DÀNH CHO CÁC LỚP CHÍNH QUY K32

ĐỀ THI KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU, THỜI GIAN LÀM BÀI 120 PHÚT
KHÔNG KỂ THỜI GIAN CHÉP ĐỀ

Câu 1: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, ý nghĩa của vấn đề này trong việc đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay? (5 điểm)

Câu 2: Trình bày, phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về một số nguyên tắc cơ bản để xây dựng và họat động của Mặt trận dân tộc thống nhất. (5 điểm)