TRANG                                   TÊN BÀI VIẾT
03-07
   Quan hệ mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam – nhận diện dưới góc độ pháp lí
  Tác giả:  Trần Thị Bảo Ánh
08-15
   Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp quan hệ cha, mẹ và con có yếu tố nước ngoài
Tác giả:    Nguyễn Hồng Bắc
16-26
   Di sản văn hoá phi vật thể và thực trạng pháp luật về di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam
    Tác giả:  Phạm Mai Diệp, Phạm Thị Hải Yến
27-34
   Hoàn thiện cấu trúc của Bộ luật dân sự Việt Nam
    Tác giả: Bùi Đăng Hiếu
35-40
   Về quyết định hành chính, hành vi hành chính theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính hiện hành
   Tác giả:  Hoàng Quốc Hồng
41-51
   Bảo đảm quyền con người trong các quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Tác giả:    Cao Vũ Minh (Facebook Thầy Minh)
52-57
   Một số vấn đề về cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính
    Tác giả: Bùi Thị Mừng
58-62
   Đánh giá thực trạng pháp luật về sản xuất thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam
Tác giả:    Vũ Thị Duyên Thuỷ
63-68
   Luật hình sự phụ của Trung Quốc
  Tác giả:   Hạ Dũng