Tags

Hôm nay 01/7/2015 Nhiều quy định của pháp luật có hiệu lực. H.Trang tổng hợp những quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty để các anh chị tham khảo.

1/ Luật Doanh nghiệp 2014 (xem tại đây)

Bản so sánh Luật doanh nghiệp 2005 và 2014 tải tại đây (bấm vào Ad fly góc trên cùng bên tay phải màn hình để tải)  – Bản dàn trang, chỉ hightlight một số nội dung, anh chị có thể in ra để sử dụng và ghi chép cá nhân trong quá trình theo dõi, cập nhật những văn bản hướng dẫn của luật này.

Khi chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26 tháng 6 năm 2015 để hướng dẫn tạm thời về đăng ký doanh nghiệp.

Sở KHĐT TPHCM cũng đang cập nhật lại thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên website của Sở để phù hợp với Luật DN 2014.

2/ Luật Nhà ở 2014 (xem tại đây)

3/ Luật Kinh doanh bất động sản 2014 (xem tại đây)

4/ Luật Đầu tư 2014 (xem tại đây)

5/ Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 (xem tại đây)

6/Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014 (xem tại đây) – đọc Tham khảo

THÔNG TƯ MỚI.

  1. Chuẩn mực kiểm toán mới có hiệu lực (Xem tại đây)

Từ 01/7/2015, sẽ áp dụng Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 – “Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành” tại Thông tư 67/2015/TT-BTC .

Chuẩn mực này thay thế Chuẩn mực kiểm toán số 1000 “Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành” tại Quyết định 03/2005/QĐ-BTC .

  1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng” (Mã số QCVN 10:2014/BXD) ban hành kèm theo Thông tư 21/2014/TT-BXD .
  2. Kinh phí dự phòng khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 74/2015/TT-BTC

hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, bao gồm cả trường hợp tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người và đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai đe dọa tính mạng con người theo quy định tại điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.

Thông tư này thay thế Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư này bộ phận phân tích tài chính dự án cần tham khảo khi tính toán liên quan đến những phạm vi nêu trên.

NGHỊ ĐỊNH MỚI

1 Quy định mới quản lý chất lượng công trình xây dựng

Từ ngày 01/7/2015, việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP , thay thế Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Nghị định 114/2010/NĐ-CP. Với nhiều điểm mới, Nghị định 46/2015/NĐ-CP sẽ khắc phục được một số tồn tại, hạn chế như đơn giản hóa thủ tục nghiệm thu công trình xây dựng; Làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu (Điều 4, 5); Minh bạch quy trình khảo sát, thi công, nghiệm thu, bàn giao công trình; Nghị định đã bổ sung, sửa đổi các quy định về hồ sơ để giảm lượng hồ sơ công trình,  cho phép ghép các công việc xây dựng cần nghiệm thu trong một biên bản nghiệm thu, loại bỏ biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu, có thể sử dụng thư kỹ thuật hàng ngày thay cho nhật ký thi công xây dựng…; Giao trách nhiệm cụ thể trong giải quyết sự cố công trình xây dựng

Các thông tư hướng dẫn kèm theo Nghị định dự kiến ban hành trong thời gian sắp tới sẽ có những quy định mới, chi tiết nhằm đơn giản và giảm thiểu khối lượng hồ sơ khi nghiệm thu nhưng vẫn bảo đảm được việc kiểm soát chất lượng trong suốt giai đoạn thi công xây dựng.