30 GIÁO TRÌNH CHO TÂN SINH VIÊN LUẬT 🆚
(Share để lưu lại nhé)

1. Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật
https://www.fshare.vn/file/R6ALT4SECA39

 1. Giáo trình Luật dân sự
  https://www.fshare.vn/file/EVXTY39QOV4L
 2. Giáo trình Y pháp
  https://www.fshare.vn/file/889BH7BO7NFU
 3. Giáo trình Quyền sở hữu trí tuệ
  https://www.fshare.vn/file/VJS2OV6VOGW1
 4. Giáo trình Luật tố tụng hình sự
  https://www.fshare.vn/file/EW3GNQFLIFD9
 5. Giáo trình Luật thuế
  https://www.fshare.vn/file/DAZYJHK5PTPU
 6. Giáo trình Luật ngân sách nhà nước:
  http://www.fshare.vn/file/X4FJ73J9AFYB
 7. Giáo trình Quyền con người
  https://www.fshare.vn/file/LSXZWDRIWU64
  https://www.fshare.vn/file/XF41JAKRTL6U
 8. Giáo trình Tổ chức hoạt động của Liên hiệp quốc
  https://www.fshare.vn/file/63J9EX98Z5C4
 9. Giáo trình Luật thương mại
  https://www.fshare.vn/file/U3LEZH8CRI1A
 10. Giáo trình Tiếng Anh pháp lý
  https://www.fshare.vn/file/12YERFKCN1W9
 11. Giáo trình Luật hình sự
  https://www.fshare.vn/file/9G6BPFOWABIA
 12. Giáo trình Luật quốc tế
  https://www.fshare.vn/file/TBWBKM7RYBEP
 13. Giáo trình Luật hôn nhân gia đình
  https://www.fshare.vn/file/IIT9HHMG3RC3
 14. Giáo trình Hiến pháp nước ngoài
  https://www.fshare.vn/file/NPC9XRR7FAU7
 15. Sách chuyên khảo Luật hình sự Quốc tế
  https://www.fshare.vn/file/DSOP8QSFHVQS
 16. Giáo trình Luật thương mại quốc tế
  http://www.fshare.vn/file/TMCKM4GLDSNJ
 17. Giáo trình Luật tố tụng hành chính
  https://www.fshare.vn/file/LIFC7OLN7QSK
 18. Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ
  https://www.fshare.vn/file/1TTE8NA95NNY
 19. Giáo trình Luật đất đai
  https://www.fshare.vn/file/2I773I2FSEB5
 20. Giáo trình Tổ chức thương mại thế giới
  https://www.fshare.vn/file/MMYOB5JXWEYE
 21. Giáo trình Luật hiến pháp
  https://www.fshare.vn/file/5NMU4OW6WQNT
 22. Giáo trình Luật La Mã
  https://www.fshare.vn/file/FJ5VNEP47E56
 23. Giáo trình Luật hành chính
  https://www.fshare.vn/file/HORHUKXTZA3B
 24. Giáo trình Luật môi trường
  https://www.fshare.vn/file/WSX3B38M4FJ3
 25. Giáo trình Luật cạnh tranh
  https://www.fshare.vn/file/ZQDELJNCIAMZ
 26. Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế
  https://www.fshare.vn/file/T1CBCGZDKGBV
 27. Giáo trình Luật so sánh
  https://www.fshare.vn/file/ZQHUJXPKG7GD
 28. Những vấn đề cơ bản của pháp luật hình sự
  https://www.fshare.vn/file/LPJBN1YHAN4F
 29. Sách Kinh tế
  http://www.fshare.vn/file/DZNYKQP3YCKK

Lưu ý: Đây là các giáo trình, trong đó có những viện dẫn luật thực định đã cũ, cần dùng để học lý luận khoa học pháp lý, còn quy định pháp luật phải đối chiếu, so sánh với pháp luật hiện hành đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế.
Chia sẻ của Luật sư Lê Cao